Forsikringsrådgivning

Forretningsstrukturen i forsikringsformidling er i endring.

Interesseorganisasjoner erstatter meglere som distributørledd for forsikringsprodukter. Stadig mer forsikring distribueres sammen med - eller som del av - det som forsikres.
I denne endrede forretningsstukturen er det nye premissgivere for suksess. Sosiale nettverk, teknologi og revolusjonert vurdering av risiko endrer forsikringsproduktene og priser. Dette forskyver makten fra leverandør til konsument, og WIMS har klare ambisjoner om å fasilitere denne utviklingen.

Forsikringsbehov

Kvalitative råd om forsikringsbehovet krever god innsikt og forståelse for kundens behov. Kilden til denne informasjonen finnes hos kunden, i kundens demografiske profil og i kundens interesseorganisasjoner. Forutsatt fagkunnskap og tilgang kan informasjonen settes sammen av systemløsningen, slik at sluttkunden får hjelp av systemet til å avdekke eget forsikringsbehov.

Forsikringsprodukter

Kravet til harmonisering av forsikringsprodukter presser frem større standardisering. Dette spisser konkurransen der spesialisering og markedssegmentering er avgjørende. WIMS gjør det mulig å sette sammen standardiserte forsikringsprodukter som likevel dekker en spesiell gruppes unike behov - med passende forsikringsgivere til passende produkter/dekninger.

Forsikringsdistribusjon

Det er svært få produkter som er like godt egnet til digital distribusjon som forsikringsprodukter. Effektiv selvbetjening på nett forutsetter at føringene og logikken i fagsystemet gjenspeiles i den personifiserte brukerflaten i den spesifikke distribusjonskalen. En portal må derfor kunne administrere mange slike distribusjonskanaler. Dette fordi den korteste veien fra forsikringsgiver til konsument viser seg å være gjennom gruppens interessefelleskap eller sosiale kanaler.

Risiko

Samfunnsutvikling og teknologi endrer vurdering av risiko. Helsetilstanden forbedres, levealder øker og hus og biler utstyres med stadig mer raffinert teknologi for å hindre ulykker. Nye og bedre varslingssystemer adresserer skadepotensialet ved sykdom, tyveri, brann og naturskader. Tradisjonell risikoberegning er ikke lenger tilstrekkelig.
WIMS ivaretar behovet for individuell tariffering avhengig av forsikringsobjekt, kunde og distibusjonskanal.

Per-Gunnar Swahn
CEO+47 900 78 027